Albümin işeme nedir

İdrarda albüminin bulunması (albüminüri). İdrar tahlillerinde bir protein olan albümin de aranır. Hastanın idrarında albümin bulunursa, hasta albümin işiyor demektir. Bu durum tek başına bir has talik değildir; ancak, bir hastalığın belirtisi olabilir. Albümin işeme, yaklaşık olarak 50 ayrı sebep sonucunda meydana gelebilir. Yeni doğan çocukların, adet gören kadınların idrarlarındaki albümin hastalık belirtisi değildir.

Albümin idrara kandan geçer. Normal bir kimsede, kanın her 100 mililitresinde 3,3-3,6 gr, kadar albümin vardır; bu albümin kandan idrara geçmez. Ancak, böbrekleri etkileyen lokal ya da genel bir hastalık buradan idrara albümin kaçmasına yol açabilir. İdrarda bulunabilecek albüminin miktarı, insandan insana ve hastalıktan hastalığa değişir; pek az bir miktarda bile bulunması hekim için anlam taşır.

Albümin işemeye yol açan böbrek hastalıklarının başında Bright hastalığı ya da böbrek yangısı (nefrit) gelir. Yüksek ateşli hastalıklar, bazı kan hastalıkları, zehirlenmeler, kalp yetersizlikleri de buna sebep olabilirler.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi ya da gebelik toksemisi) adı verilen durumda da idrarda albümin bulunur. Bu sebeple gebelerin idrarı sık sık kontrol edilir. İdrar boşaltım sisteminin herhangi bir bölümünde bulunabilecek taş ve urlar da, idrarda albümin bulunmasına yol açabilirler.

Bazen, herhangi bir hastalık bulunmadığı halde, idrarda albümin bulunur. Bu durumda, albüminüri olduğundan söz edilir. Ayakta durulduktan ya da uzun süre yürüdükten sonra bazı kimselerde albümin işeme görülebilir. Bu duruma ortostatik albüminüri denir.

Albümin işemenin tedavisi için az proteinli perhiz yapılır. Gerçek iyileşme, ancak ana sebebin giderilmesiyle sağlanır. Eğer sebep bir böbrek hastalığı ise, uygulanan tedavinin başarısı, idrara çıkarılan albümin miktarının azalıp azalmamasIylA anlaşılır. 24 saatte bir toplanan idrarda albümin miktarı ölçülür. Albüminin azalması tedavinin başarısını gösterir.